Регистрация

Ангел Забуртов: Пристанището на Бургас се отваря към града

Ангел Забуртов, генерален директор на ДП "Пристанищна инфраструктура", пред "Градът Инфраструктура"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2017, Автор: Милена Василева
[1913 прочитания]
Ангел Забуртов, генерален директор на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Ангел Забуртов, генерален директор на ДП "Пристанищна инфраструктура"
Фотограф: ДППИ

сп. "ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"

Господин Забуртов, реализирате няколко проекта на територията на пристанище Бургас, които променят общия облик на града и създават нов имидж на пристанищната инфраструктура. Какво означава това за ДППИ?

Работим за цялостна промяна на визията на пристанище Бургас. Модернизирахме сградата на Магазия 1, облагородихме района от 1-во до 4-то корабно място на пристанищен терминал Бургас-изток 1, като пристанището се обърна с лице към града. Предстои изграждане на конгресен център, който ще даде възможност на град Бургас да бъде домакин на важни национални и международни събития.

Изработването и одобряването на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас ще се отрази ли на започнатото строителство в Зоната за обществен достъп от 1-во до 4-то кейово място на пристанище Бургас?
Изработката на Генералния план следва да се съобрази с одобрените и влезли в сила устройствени решения за територията на пристанището, в това число и с процедирания за територията на терминал Бургас-изток 1 Подробен устройствен план.
Планът обхваща територията на "Зона за обществен достъп на транспортен възел – морска гара, жп гара и автогара Бургас" ("Супер Бургас") от Яхтено пристанище до склад "Булгартабак". Разработката на плана е в съответствие с ОУП на град Бургас и отразява измененията, свързани с настъпилите промени в устройствените условия за пристанищната територия.
Извършващото се строителство в Зоната за обществен достъп от 1-во до 4-то корабно място отговаря на предвижданията на Подробния устройствен план. Наложително е концепцията при изработването на Генералния план да е напълно съвместима с тези предвиждания. Предвид това изработването и одобряването на генерален план на пристанище Бургас няма да се отрази нито на започнатото строителство в Зоната за обществен достъп от 1-во до 4-то кейово място, нито на предвиденото бъдещо строителство в този район на пристанището.

Магазия 1 е емблематична сграда за пристанищната територия. Можехте да я надстроите. Защо я оставихте на партерно и първо ниво?
Сградата, известна още като Морски център - Бургас, е построена през 1903 г., тя е една от най-старите постройки на територията на пристанището. За да запазим автентичността й, решихме да не променяме формата на сградата, да не я надстрояваме. Конструкцията й е метална, нитована и има историческа стойност, тъй като такива вече не се изпълняват. Идеята при модернизацията беше именно конструкцията да остане във възможно най-автентичен вид, подпомогната от допълнителната стоманена конструкция. За оформянето на подходящия архитектурен облик на сградата беше важно и да се съобразим с факта, че тя е с пристанищни функции и е в близост до морето.

Проектът за конгресен, научноизследователски център за изследване на Черно море има за цел да се изгради модерна, емблематична сграда с пасарелка до вълнолома (на етап 2). Какво ще представлява според заданието тя, каква е идеята? Ще стане ли зоната вторичен градски център не само в сезона?
Нуждата от изграждане на многофункционална сграда с насоченост към морска научна и конгресна дейност кореспондира с благоприятното й бъдещо разположение в района за обществен достъп на пристанище Бургас в близост до централната градска част, както и в непосредствена близост до обекти като Морска гара, Марина Порт Бургас, Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас, модернизираната от нас сграда на Магазия 1 и др.
С издигането на съвременния конгресен научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море ще се осигури възможност град Бургас да стане домакин на важни национални и международни конференции и конгреси, изложения и различни културни мероприятия. Добрата локация, връзката с главните градски артерии, близостта с Приморския парк и възможността за достъп по суша и по море до бъдещия обществен център улесняват достъпа до зданието.
В прилежащата до бъдещата сграда територия вече има нови паркинги, като в самото здание се предвижда изграждане също на етажен паркинг.
Идеята за пасарелката, която ще осигурява пешеходен достъп до стария източен вълнолом, е решена с богато озеленяване и слънцезащитни покрития. В тази връзка се предвижда централната градска част на Бургас наистина да се превърне в значим фактор за определяне на градския силует.

Отделен проект за вертикалната планировка звучи на пръв поглед разточително, но проектите за благоустрояване имат голямо значение за градската среда и достъпността. Кое е специфичното в този проект?
Проектът за благоустрояване на района от 1-во до 4-то корабно място на пристанищен терминал Бургас-изток 1 всъщност е изключително важен. Крайният резултат ще е комплексна облагородена среда за обществен достъп до зоната и до връзките между съществуващата територия на пристанищен терминал Бургас-изток, Морската градина и градската среда.
Модернизира се инфраструктурата между Морската гара и Трафик кулата, както и зоната около Яхтклуба и реконструираната вече Магазия 1. Обособяват се зелени площи и паркова среда, както и елементи на обществено обслужване и публични услуги, свързани с транспортното обслужване, отдиха и развлеченията. В частта на първо и второ корабно място обектът е напълно завършен. До края на годината ще бъдат приключени и строително-монтажните работи за района на 0-во корабно място и Яхтклуба.

Кои са проектите, които ДП "Пристанищна инфраструктура" осъществи през 2016 г., и на каква стойност са те?
В рамките на 2016 г. изпълнихме редица проекти на територията на пристанищата в Бургас, Варна, Русе и Лом във връзка с устойчивото развитие на водния транспорт като част от цялостната транспортна система на България. Ще посоча част от по-големите обекти на ДППИ за периода.
Както вече говорих преди малко, в Бургас приключи модернизацията на сградата на Магазия 1 (т.нар. Морски център - Бургас), намираща се на пристанищен терминал Бургас-изток 1. Стойността на проекта е 4 300 006 лв. без ДДС. Благоустроено беше и околното пространство, позволяващо районът да се реализира като зона за обществен достъп. Осигурени бяха ново осветление, настилки и тротоари, велоалея, нови паркинги за автомобили и автобуси. Районът се превърна в естествено продължение на центъра на Бургас, а пристанището се обърна с лице към града, а не с гръб към него, както беше досега. С изпълнението на обектите се постигна модернизирането и разширяването на капацитета на пристанищната инфраструктура в акваторията на пристанище Бургас с цел подобряване на транспортните операции и обслужването на пътници от каботажно и круизно плаване. Стойността на благоустрояването възлезе на 2 909 000 лева.
Възстановени бяха и настилките в тила на 12и 13 корабно място в района на пристанищен терминал Бургас–изток 1. Беше извършена и рехабилитация на кей 8 и корабно място.
Изпълнените дейности на територията на пристанище Варна за миналата година също са много, но ще посоча основните. Приключи първият етап от възстановяването на вълнолома във Варна. Сумата за неговото изпълнение е 1 095 976 лв. без ДДС. Положени биха настилки и в тила на 5-о кейово място в пристанищен терминал Варна-запад. Извършена беше и рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него. За 2016 г. във Варна беше изпълнен и ремонтът заскалявка на Канал 1 и Канал 2. Ремонтирана беше настилката пред Магазия 2 и 3 до междинен портал на пристанище Варна–изток.

Каква е инвестиционната програма на ДППИ за 2017 г.?
Сред по-важните преходни обекти, залегнали в програмата, чието изпълнение ще продължи и през 2017 г., са проектирането на интермодалния терминал Варна; възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - "морска естакада" с островна площадка; вторият етап от ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по варненския вълнолом; ремонтът на ППМ 2 (подемно преходен мост), жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна; изработването на генерален план на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас; рехабилитацията за постигане на проектните дълбочини на пристанищните терминали в района на Бургас; изпълнението на сграда за конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море в Бургас и др.
Основните предложения за нови обекти, включени в програмата, са трети етап от ремонтирането на варненския вълнолом, драгиране на пристанище Варна-изток (двата басейна), изработване на работен проект за Морска гара Варна; изграждане на съоръжения за ремонт на навигационни средства и плавателни съдове и възстановяване на прилежаща инфраструктура; трети етап от изграждането на комуникации и настилки в тила на 5-о кейово място, пристанищен терминал Варна-запад; ремонт на Дома на транспортните работници във Варна; рехабилитация на вълнолома на територията на пристанищен терминал Бургас-изток 1; ремонт на зоната между жп коловози източен кей и жп коловози тилов път на пристанищен терминал Русе-изток; рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом; изграждане на пътна връзка на пристанищен терминал Видин-юг и други

Кои обекти за концесиониране предстоят?
Стартирани са подготвителните действия за предоставяне на концесия на пристанищните терминали Русе-запад, Русе-изток 1 (включващ корабни места от №1 до №8), Русе-изток 2 (включващ корабни места от №9 до №14), пристанищен терминал Зимовник, Русе, и Видин-център. Вече е открита процедура и за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Видин-юг.

Интермодалният терминал във Варна е много важен за града и за бизнеса. Докъде стигна развитието му?
Интермодалният терминал Варна е комплексен инфраструктурен транспортен обект, който ще позволи ефективно, безопасно и качествено концентриране на дейности в една точка, обработката и пренасочването на съществуващите и на привлечените нови товари по нужните направления. Целта е терминалът да осигури качествено нови логистични възможности за превоз на товари между трите вида транспорт - морски, железопътен и автомобилен, със съответните технически и технологични комбинации между тях. С изграждането на интермодалния терминал ще се реализира необходимата пристанищна, железопътна и пътна инфраструктура за ефективна обработка и екологичен транспорт при превоза на товари. Предвидената обща площ е 683.719 дка.
Проектът за ИМТ Варна се осъществява в рамките на пет етапа, като до момента са приключили първите два. Завършени са предварителните дейности, към които спадат и проучвателни работи - анализ на съществуващото положение и на теренните, геоложките, хидрогеоложките и други условия, заснемания, проучвания и други, както и проучвания на предвидените за изграждане зони на интермодалния терминал - пристанищна зона и гарова зона, както и на зоните на пристанищен терминал Варна-изток – обществена зона и зона за круизно плаване.
Изработени са два принципно различни варианта за идеен проект за изграждане на ИМТ Варна. Изготвени са задания за проектиране на генерален план на пристанищната зона и на ПУП-ПРЗ за гаровата зона, които са внесени за оглед при компетентните органи за процедиране и е издадено Решение по ОВОС № ВА – 3/2015 г. от РИОСВ – Варна.
В процес на изпълнение е етап III, изготвен е генерален план на пристанищната зона, който е внесен за разглеждане, приемане и одобрение.
Интервю
Милена Василева
Някои проекти за 2017 г.
Проектирането на интермодалния терминал Варна
Възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - "морска естакада" с островна площадка.
Втори етап от обновяването на варненския вълнолом
Изработването на генерални планове на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас.
Построяването на сграда за конгресен, научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море в Бургас.
Рехабилитация на вълнолома в Бургас.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg