Регистрация

ХII конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017" - транспорт, екология, енергетика: предизвикателства и проекти

Министри, експерти и бизнес обсъждат състоянието на настоящите и бъдещи инфраструктурни проекти

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.06.2017, Автор: Градът.бг
[1382 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Дванадесетата конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017" се проведе в "София Ивент Център" на 15 юни. В рамките на четири панела бяха обсъдени предизвикателствата и проектите на транспортната, екологичната и енергийната свързаност и устойчивост на страната, възможностите на бизнеса, който строи и който използва тази инфраструктура, да се включи в процесите на изграждането и поддържането й.

В Панел 1. "Развитие и финансиране на стратегическата инфраструктура на България: стратегии, планове и очаквания; приоритети и инвестиционни програми 2017-2020 г. участваха Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, с модератор Николай Станков, председател на УС на КСБ.
-
Фотограф: Мария Съботинова

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски:
Сега финансираме 6 големи проекта, като в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" те заемат 88% от ресурса. Това са лот 3 на АМ "Струма", жп линиите Пловдив – Бургас и Елин Пелин – Костенец. Усилията ни за 2017 г. са насочени към намиране на решение за лот 3.2 през Кресна на АМ "Струма"." Очакванията на министър Московски са той да получи одобрение от Европейската комисия до края на годината. В железниците най-важно е до края на 2017 г. да бъдат обявени тръжни процедури, за да може в началото на 2018 г. строителството да започне. И в този програмен период метрото е от най-успешните проекти. Наскоро Европейската комисия отпусна 86.8 млн. евро за проекта. До края на 2019 г. ще има завършени 12 метростанции с 12 км метротрасе от трети метродиаметър.
Повече подробности

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова:
Диверсификацията на източници и маршрути на природен газ са гаранция за сигурността и конкуренцията по отношение на доставките на този важен енергиен ресурс и ще дада шанс на нашата икономика. Но всичко това не може да не мине през необходимостта ние да изградим липсващите връзки и да рехабилитираме и модернизираме газопреносната мрежа. Тя припомни, че през месец ноември 2016 г. в експлоатация бе въведена първата междусистемна газова връзка на България, а именно тази с Румъния. Сега приоритетно работим за изграждането на интерконектора с Гърция - стратегическа инфраструктура не само за двете страни, а и за региона на Югоизточна Европа и за Европейския съюз. Трите нерешени доскоро проблема пред проекта - взимане на окончателно инвестиционно решение, провеждане на успешен пазарен тест и осигуряване на финансиране за проекта вече са успешно приключени. Освен полученото финансиране от ЕК в размер на 45 млн. евро, в няколко последователни бюджетни години българското правителство потвърждава държавна гаранция в размер на 220 млн. евро.
Повече подробности

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова:
Средствата, които се предоставят по Оперативна програма "Региони в растеж", се фокусират именно върху изграждането на центрове, двигатели на икономическия растеж на регионално равнище с цел те да бъдат икономически стимул и да събудят развитието на регионите. Необходимо е да се отстоява дългосрочният инвестиционен характер на структурните и инвестиционни фондове и през следващия програмен период, тъй като те са основен инструмент за балансирано териториално развитие на всички европейски региони.
МРРБ успешно реализира мащабна програма за модернизиране и изграждане на нова пътна инфраструктура. Приоритетите за страната в транспортната инфраструктура включват изграждането на най-сложния участък от Автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле, доизграждането на Автомагистрала "Хемус", която е от съществено значение за развитието на Северна България, автомагистрала Русе-Велико Търново, както и работа по направлението Видин-Ботевград. "Длъжници сме на Северна България и самият факт, че Южна България печели толкова много от изграждането на Автомагистрала "Тракия", показва колко важен и приоритетен за нас е проектът Автомагистрала "Хемус".
Повече подробности

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова:
Най-значителен финансов ресурс – 2,3 млрд. лв., по ОПОС 2014-2020 е насочен към приоритетна ос 1 "Води". Във водния сектор акцент в политиката са инвестициите в екологична инфраструктура за пречистване на отпадъчни води и осигуряване на чиста питейна вода, както и насърчаването на бизнеса към въвеждане на технологии за пестене на водния ресурс. В сектор "Управление на отпадъците" заложените средства в оперативната програма са малко над 520 млн. лв. Те са насочени към проекти за третиране на отпадъците като ресурс – разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците. С другите си финансови инструменти – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националният доверителен екофонд (НДЕФ), МОСВ инициира пилотни програми, целящи стимулиране на ефективното използване на природните ресурси, заяви зам.-министър Николова. И даде пример с програмата за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия, която е в ход от 2016 г.
Повече подробности
-
Фотограф: Мария Съботинова

В останалите три панела експертите и бизнесът обсъждата темите в дълбочина.

В панел 2 "Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014-2020" участниците са разделени в две части.
-
Фотограф: Мария Съботинова

Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в МТИТС, Иво Янакиев, ръководител "Подготовка на проекти", Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен" АД, Васил Попов, търговски директор и прокурист на "Земелрок Щайн Унд Дизайн" ЕООД с модератор проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, председател на СБФТИ, разгледаха в дълбочина по темите за пътната, железопътната, пристанищната и летищната инфраструктура.

Темата за пътищата и пътната безопасност, навлизането на новите технологии и алтернативите за развитие на инфраструктурата обсъдиха Ивета Колева, директор на дирекция "Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020" на АПИ, арх. Петър Диков, експерт, Евгения Караджова, управител "Есри България", проф. д-р инж. Румен Миланов, член на УС на ББА "Пътна Безопасност", Пламен Костов, ръководител проект в "Станилов" ЕООД. Модератор е инж. Павел Диковски, зам. председател на УС на ББК "Пътища"
-
Фотограф: Мария Съботинова


Панел 3 е посветен на екологичната инфраструктура - приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.
-
Фотограф: Мария Съботинова

Бяха представени актуални проекти, иновативни технологии и продукти за ефективно управление и подобряване качеството на водата и околната среда, добри практики при изпълнението на екологични проекти, отпадъците като ресурс. В панела участваха Иванка Виденова, директор дирекция ВиК, МРРБ; Светла Иванова, държавен експерт в отдел "Програмиране и планиране", ГД ОПОС, МОСВ; Ивайло Колев, старши ВиК експерт, Световна банка; Петър Йорданов, директор "Околна среда", "Геострой" АД; Вероника Кръстева, проектов инженер "Пречистване на води и третиране на битови отпадъци", HTI България; Веселин Димитров, главен инженер "Експлоатация и поддръжка", "Софийска вода" АД. Модератор е Добромир Симидчиев, председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ.

Последният, четвърти, панел беше за енергийна инфраструктура - проекти и инвестиции 2017 – 2020 г.
-
Фотограф: Мария Съботинова

Участници в панела са Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, председател на СД на БЕХ ЕАД, Теодора Георгиева, изпълнителен директор на ICGB, Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ, Виктория Поповска, ръководител на управление "Електроенергиен пазар", ЕСО ЕАД, Пламена Ненкова, началник управление "Анализи и международна дейност", "Булгартрансгаз" ЕАД, Катерина Новакова, старши адвокат, Wolf Theiss, Светослав Иванов, зам.-изпълнителен директор на "Овъргаз" АД, Оливие Маркет, изп. директор на "AES Гълъбово". Модератор е Галина Александрова, 3Е News.
-
Фотограф: Гергана Петрова

Сред обсъдените теми бяха развитие на енергийната инфраструктура като гаранция за сигурност на доставките и предпоставка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. Предизвикателства и перспективи. Инвестиции в инфраструктурата за пренос на природен газ в България. Междусистемни газови връзки. Газов хъб Балкан. Източници на финансиране. Ускорено развитие на газоразпределителната система и битовото потребление в страната. Развитие и инвестиции в преносната инфраструктура и либерализацията на пазара.
-
Фотограф: Гергана Петрова

Тази година Дванадесетата конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017" е подкрепена от "Геострой" АД, GP Group, "Евроалианс", "Трейс Груп Холд", "Станилов", ГБС.
Събитието се провежда със съдействието на"Земелрок Щайн Унд Дизайн" ЕООД, "Ейч Ти Ай България", "Евромаркет", "Юроком", EСРИ България, "Софийска вода", "Трансгео" ООД, "Рубикон инженеринг", Easy Build, HLB Bulgaria, 3е-News.

Добави коментар Коментари (1)

  • Преглед на профил #1 Valdes весело, 20.06.2017 15:27
    И какво?! Пак министрите се оказаха най-слабо подготвените. Никаква изненада!
    Неуместен коментар?

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg