Регистрация

Борисовата градина - без застрояване, с подземни паркинги в периферията, все още без кадастър за частта от "Лозенец"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.07.2017, Автор: Милена Василева
[1354 прочитания]
Пепиниерата

Пепиниерата
Фотограф: Стара София,

На 13 юли в Централния дом на архитекта в София се проведе предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк "Борисова градина", организирано от Направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община и Съюза на архитектите в България. Проектът е изработен от "Ковачев Архитекти" ООД, които през 2015 г. спечелиха конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина". Разработката може да бъде разгледана ТУК

Арх. Георги Бакалов, председател на САБ, и арх. Здравко Здравков, главен архитект на София, обявиха целта на предварителното представяне на проекта. Арх. Здравков спомена колко информация е събрана в периода 2015 – 2017 г. В края на обсъждането той уточни, че след като проектът бъде подготвен, той ще мине задължителния етап от процедурата за одобряване - обсъден на експертен съвет, съгласуван и подложен на обществено обсъждане. Предварителното представяне има за цел да се запознаят гражданите и професионалната общност с положените устройствени усилия в сложната територия.
Арх. Здравко Здравков, главен архитект на София:
Предлагаме:
- Всички имоти около "Драган Цанков" да останат част от зелената система.
- Преместване на конна база.
- Доста от мероприятията, които са отнели вече от парка, да се върнат с паркови функции.
- Желанието ни е с този проект да се решат местата за гариране и паркиране.
- Идеята и да се създадат няколко урегилирани поземлени имота, така че Столична община като съсобственик, в бъдеще да има контрол в бъдещото благоустройване и каквито и да било мероприятия в Борисовата градина.

-
Приети принципни постановки в ПУП на Борисовата градина
• Оценени са приносите на различните епохи за развитието на парка, включително от най-ново време
• Обекти като лятната къпалня "Мария Луиза", Националния стадион "Васил Левски", комплекс "Българска армия", Националния колодрум "Сердика", Телевизионната кула са оценени в ПУП като такива с голяма историческа стойност и обществена значимост. ПУП предвижда съхраняване на облика им и допуска минимална намеса по отношение на модернизиране на спортните съоръжения, което да не нарушава по никакъв начин дървесна растителност, озеленените откоси и останалите елементи на съществуващите зелени площи.
• Застрояването се ограничава до запазване на съществуващите сгради и съоръжения, които имат пряка значимост за съществуването на парка и обектите в него. Плътността на застрояване се определя като са отчетени съществуващите сгради, за които има ясно нормативно регламентиране. Всички постройки и съоръжения, чието съществуване е необосновано, са премахнати.
• Показатели като плътност на застрояване и процент на озеленена площ, установени в ПУП, са фиксирани, независимо от посоката на отклонението им спрямо стандартните за съответната зона.
Чл.-кор. на БАН проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев (виж отделно интервю) представи ескизния проект за ПУП. Паркът, възникнал някога като Пепиниерата, попада в три района – "Средец", "Изгрев" и "Лозенец", и е разделен на 3 големи УПИ-та (Архитектите в залата подкрепиха това разделяне на големи УПИ-та.). Те съответстват на трите зони – резерват, територия за спорт и парк. За подготовката на картата на собствеността, която предизвика голям интерес от страна на присъстващите, е получен кадастър от "Средец" и "Изгрев", но не и от "Лозенец". Това създава проблеми на проектантите, които продължават да чакат липсащия документ.
В по-голямата част на парка е предвидена консервация на съществуващата планова композиция. За резерватната част е предвидено възстановяване на дългата паркова ос от езерото с лилиите. Частични реконструкции се предвиждат на местата с възстановяване на изчезнали или преместени архитектурни обеми. Пълна реконструкция се предвижда в парковата зона към ул. "Драган Цанков".
-
поглед откъм борисовата градина, в дъното е Орлов мост
Фотограф: Стара София

Знакови територии
Езерото Ариана – зоната няма да бъде застроена, всички павилиони около нея се ппремахват. Остава само някогашното заведение, фиксирано и в снимките на "Стара София".

"Къпалнята Мария Луиза"
-
Къпалнята "Мария Луиза"
Фотограф: Стара София

Ще се възстанови като къпалня, ново застрояване не се предвижда. Тук предстои работа на общината по отношение на взаимоотношенията със сегашния собственик на територията.
До мястото на стадион "Юнак", който остана под метростанция "Васил Левски" при стадиона, на някогашната площадка "Дружба", уточниха проектантите, се предвижда социална зона, която напомня за градинка пред "Кристал" със затревена "денивелация" на терена – любимо място на младежите през летните вечери. Това място според проектантите може да се превърна в подобна зона.
Ново застрояване проектантите предвиждат единствено в зоната между розариума и бул. "Драган Цанков". Сграда е с кота корниз максимално до 10 м и ограничителни линии на застрояване. Сградата е предназначена за музей с име "Зелената памет на София", в която да се помещава и парковата администрация. От залата изградиха съмнение, че подобен музей някога може да се "видоизмени" в друг вид постройка. Екипът на чл.-кор. Ковачев поясни, че в хода на работа проектантите са подготвили

специфични правила и норми за зоната,
които не позволяват подобни решения. По повод правилата, които ще попречат един музей да се превърне в хотел, например, професионалната общност препоръча те да се превърнат в Наредба. Проектантите още напомниха, че в парка няма място за автокъща "Капитолия". Вместо това те предлагат подземен паркинг на тази територия и споменатия посетителски център с музей, заложен в ОУП на София. За тези, които видяха противоречие между ИПГВР и ОУП, проектантите напомниха, че документът със законов характер е ОУП, ИПГРВ има пожелателен характер.
Паралелно с паркинга в зоната откъм ул. "Кирил Видински" се предлага втори подход към и подлез към парка при радиото откъм "Драган Цанков".
Важно е да споменем, че вторият подход и паркингът, какъвто се предвижда на мястото на трамвайната линия под телевизионната кула при парк хотел "Москва (докато общината реши дали отново да има там трамвай или не) предизвика протести и въпроси. Причината е във възгледа, че

паркингите сами по себе си генерират трафик,
който е опасен за парка. По този въпрос са необходими допълнителни проучвания. Любопитно решение за телевизионната кула предлагат проектантите – външен асансьор и площадка на голяма височина, наречена "ИИзгледна площадка, която да бъде за развлечение на хората.

Гара Пионер
остава, но има нови функции. Тук, под "Симеоновско шосе" също се предвижда подлез. По повод гара Пионер отново се появиха опасение дали няма да се разшири застроената зона там и дали няма да бъдат изсечени дървета. Проектантите дадоха дума, че се използва само застроения сега терен, а самораслите дървета по изоставенота линия ще бъдат премахнати, защото са саморасли. Архитектите в залата препоръчаха темата "Гара Пионер" да получи повече обсъждания и още предложения за приложението на територията.

Двата дансинга, летният театър... ще бъдат върнати на хората.

"Спаси София" напомни, че трамваят покрай теревизионната кула следва да се върне към живот.

Архитектите напомниха колко е важно да е пълна картата на собствеността, изрази становището им арх. Иван Аврамов, председател на КАБ, Регионална колегия София град.
Арх. Тодор Булев, арх. Иван Аврамов и техни колеги предложиха настоятелно Столична община да възложи на "Ковачев архитекти" да разработят планове и за контактните зони на парка Борисова градина.

Проектантите предлагат велоалеи и трасета, пешеходни и веловръзки между отделните части на Борисовата градина, които за разлика от други обсъждания останаха с по-малко време за дебат.

Преместването на конната база предизвика протести.
От гражданско сдружение "Обществен релсов транспорт" напомниха, че хората отново са вкарани в подлези, които са останки от минала епоха, а паркингите могат да привлекат трафик. Граждани поискаха проучване: КАКВО ИСКАТ ХОРАТА ДА ИМА В БОРИСОВАТА ГРАДИНА.

По отношение на растителността за преобладаващата част от територията се предвижда консервация на обемно-пространственото решение. Много съществен момент е предоставената със специални правила и норми възможност при установяване на влошено състояние, достигане на пределна възраст и други състояния изискващи премахване и подмяна на дървета в алейните насаждения, този процес да се осъществи едновременно за цялата алейна композиция. Това мероприятие се препоръчва във Флорентинската харта и въпреки първоначалния стрес е единствената възможност за пълноценно възстановяване на образната автентичност на оригиналната обемно-пространствена композиция в нейната цялост, естетика и функционалност.
Много съществен момент е възстановяването на Японския кът и Алпинеума. Тези мероприятия изискват съответното ландшафтно формиране. За лесопарковите насаждения е предвидено ландшафтно формиране чрез извършване на горскостопански мероприятия по лесоустройствен проект. Целта е осигуряване на оптимална структура на насажденията, осигуряване на растежен простор, увеличаване на полузакритите и полуоткритите пространства, както и оформяне на открити пространства.

Възстановяване на изчезнали архитектурни обеми
В ПУП е предвидена възможност при безспорно установени архивни данни да се извърши възстановяване на изчезналите сгради на Климатичното училище. Препоръчва се връщане на оригиналното място на т.нар. Горски дом към ул. "Незабравка".

Реконструкция на съществуващи архитектурни обеми
Допуска се реконструкция на следните съществуващи обеми: реконструкция на сграда срещу подхода към резерват Ловен дом за нуждите на база за конна езда без промяна на параметрите.

Ремонт, преустройство и подмяна на съоръжения
Предвидена е възможност за поставяне на подвижни козирки за частично засенчване на трибуните на Национален стадион и стадион на ЦСКА; ремонт на тоалетна към Братската могила и преустройство на сграда за тоалетна.

Алеи и алейни настилки
Предвидено е възстановяване на оригиналната концепция, според която алеите се настилат с щуп. За резерватната част и охранителната й зона до бул. "Яворов" се допуска вместо щуп да се използва трайна настилка с подобна визия по примера на настилката пред Народната библиотека.

За цялата територия на парка е предвидено да се внесе парково обзавеждане, в което всички елементи са синхронизирани като стилова принадлежност, без да се стига до пълно пресъздаване на бароковата стилистика. За лесопарковите участъци се предвижда обзавеждането да е опростено, от естествени материали.
На цялата територия на м. "Парк Борисова градина" не се допуска разполагане на никакви рекламни елементи, както самостоятелно, така и по сгради, съоръжения с постоянен и временен характер.
Транспорт и транспортни комуникации
Чл.кор. Атанас Ковачев: "Разглежданата територия е разположена в югоизточната част на гр. София спрямо ЦГЧ. Основните комуникации от градско ниво, които тангират "Парк Борисова градина" са: бул "Цариградско шосе", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Тодор Каблешков", бул. "Г М.Димитров", бул." Вапцаров-пробив". През парка преминават и четири трасета от ПУМ и това са: бул." Вапцаров" и "Алея Яворов", бул "Драган Цанков" и бул."Симеоновско шосе". Улицата IV клас (главна улица), която тангира от запад парка в кв. "Лозенец", е "Арх. Йордан Миланов".
За подобряване обслужването на парк "Борисова градина" предлагаме и два нови подхода за автомобили от бул. "Драган Цанков": при кръстовището с ул. "Кирил Видински" (сега триклонно светофарно регулирано), да стане четириклонно с подход към подземен паркинг-гараж, разположен под новия музей "Зелена София". По този начин осигуряваме подземни паркоместа за посетители на парка и същевременно и достъп към аварийния-технически тунел на метрото."

-
Балюстрадата
Фотограф: СО

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg