Регистрация

Инж. Асен Антов написа книга за транспортното моделиране

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.07.2017, Автор: Infrastructure.bg
[306 прочитания]

Фотограф: Асен Антов

ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА, БР. 3
В началото на февруари 2017 г. излезе книгата "Транспортното моделиране 101 – практическо ръководство" на инж. Асен Антов. Целта на труда е да представи ясно и цялостно техниките, които се прилагат при изготвянето на транспортни модели.
Инж. Антов беше изпълнителен директор на съществуващата до миналата година Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" към МРРБ. Преди това последователно е бил заместник-директор на Агенция "Пътна инфраструктура" и консултант.

-
Фотограф: Мария Съботинова

В уводната част на книгата са разгледани основните видове модели и тяхното приложение, представени са и теми като теория на транспортните потоци, ефекти от пътуванията и характеристики на подвижността. Подробно са представени елементите на класическия четиристъпков транспортен модел, а именно генериране на пътуванията, разпределяне на пътуванията, избор на вид превоз и полагане на пътуванията по моделната мрежа. Особено внимание е отделено на моделите на дискретен избор, които имат основна роля в избора на вид превоз и в други компоненти на транспортния модел. Дадени са и конкретни препоръки по практически въпроси като източници на данни и техники за събирането им, валидиране и документиране на моделите. За приложното поле на практическото ръководство разговаряме с инж. Антов.

Инж. Антов, колко надеждно е транспортното моделиране за изчисляване на трафика и за прогнозирането му?
Изискванията за точност на транспортния модел се определят от целта, която трябва да бъде постигната. А дали поставените изисквания за точност може да бъдат постигнати зависи от много фактори, но най-сериозно от приетия подход за моделиране, наличното време и наличните средства. Във всички случаи целта, за която ще бъде използван транспортният модел, е първият въпрос, който трябва да бъде изяснен – цялостната архитектура на процеса на моделиране зависи от него.
На практика транспортната наука може достатъчно точно да отговори на огромен спектър от въпроси, които може да бъдат поставени от вземащите решения за развитието на транспортните системи. Тук проблемът е по-скоро обратен – вземащите решения да научат, че може да получат точен отговор на тези въпроси, вместо да гадаят. При всички случаи обаче прилагането на дори не особено добър транспортен модел е по-добър вариант от вземането на решения без модел.

Как може да помогне транспортното моделиране на един инвеститор?
Чрез различни типове транспортни модели може да бъде отговорено на няколко фундаментални въпроса, които би трябвало да интересуват инвеститора. На първо място това е самото местоположение на инвестицията. Много често за това решение водеща е интуицията и се правят повърхностни анализи, ако изобщо има такива. Интуицията е чудесно нещо, но още по-добре е да бъде подпомогната от качествен анализ. Чрез транспортно моделиране в комбинация с ГИС може да бъдат оценени най-важните показатели на различни варианти за местоположение на всякакви инвестиции. Такива показатели са транспортната достъпност с различни видове превоз (автомобил, обществен транспорт, пеша, влак и пр.), наличието на конкурентни инвестиции в близост, брой потенциални клиенти, намиращи се в даден времеви пояс за пътуване, и пр.
На второ място е въпросът с вписването на инвестицията в транспортната система. Особено важен е този проблем в градски условия и при инвестиции, привличащи (и съответно излъчващи) голям брой пътувания – например търговски центрове. Чрез моделиране на входящите и изходящите пътувания, генерирани от обекта, и на перспективното движение по околната улична мрежа обектът може да бъде безболезнено интегриран в транспортната система. Ежедневно сме свидетели на инвестиции, при които нещата са се получили, но също и на такива, при които не са. Последните се опитваме да избягваме.
На трето място са условията за маневриране и паркиране в рамките на самия обект. От години са налични инструменти, чрез които се моделира траекторията на движение на превозните средства и съответно необходимия габарит, така че да се оптимизира маневрирането и паркирането. Проектирането на транспортните връзки и разположението на паркоместата вътре в обекта е, съвсем буквално казано, структуроопределящ проблем.

Ако съм заместник-кмет по транспорта, какво да приложа, за да освободя центъра от автомобили?
Ефектът от много широк спектър от мерки може да бъде изследван чрез различни видове транспортни модели. Този ефект може да бъде измерен чрез сравняване на икономическите ползи и разходи от една или друга мярка. Особено интересни в случая са икономическите разходи за пътуване от всички потребители в транспортната система, които включват оценка на цената на времето за пътуване, монетарните разходи за пътуването (цената на горивото, паркирането, билета и пр.) и външните разходи (вредите за околните от шум, замърсяване и пр.).
Така например, ако центърът бъде затворен за автомобили, общото време за пътуване в населеното място ще се увеличи, а външните разходи за замърсяване на въздуха, парникови газове и шум ще се понижат. Ако бъде осигурена качествена мрежа от велоалеи, то в някаква степен ще се увеличи времето за пътуване с автомобил (заради отнетите улични площи), но вероятно ще се намали времето за пътуване с велосипед. Това е възможно да увеличи дела на пътуванията с велосипед, което пък би намалило външните разходи за шум и замърсяване. И така нататък – всеки от нас интуитивно може сравнително точно да предположи и изброи какви ще бъдат качествените ефекти от една или друга мярка, но единствено чрез транспортно моделиране и икономически анализ ефектите от тези може да бъдат околичествени и съпоставени, така че да бъде взето разумно решение.

Има голям проблем с паркирането – може ли транспортното моделиране да помогне, за да се реши този проблем?
Разбира се. Чрез транспортни модели може да бъдат приоритизирани местата, където трябва да бъде даден приоритет на пространствата за паркиране и на пространствата за движение, т.е. къде да бъде забранено и къде разрешено паркирането; може да бъде изчислена оптималната цена за паркиране във всяка конкретна територия от града; може да бъдат изследвани възвращаемостта на инвестиции като подземни или многоетажни паркинги; може на потребителите динамично да бъде давана информация за наличните паркоместа на различни местоположения.

Книгата на инж. Асен Антов "Транспортното моделиране 101 – практическо ръководство" може да бъде изтеглена от следния адрес: http://infrarch.com/101/>

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg