Регистрация

Община Дупница инвестира евросредства в градския си транспорт

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 02.11.2017, Автор: Милена Василева
[313 прочитания]

Фотограф: Община Дупница

Община Дупница обяви търг за инженеринг на обекти по Проект BG16RFOP001-1.029-0002 "Интегриран градски транспорт на гр. Дупница", финансиран чрез  ОП "Региони в растеж", приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Стойността на проекта е 4 061 719 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението му е 210 дни. Обектите са групирани в 2 позиции.
Оферти се подават до  29 ноември 2017 г. Ще бъдат отворени в 11:00 часа на 30 ноември 2017 г.


Обособена позиция №1: "Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на тротоарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството".
В обхвата на позиция 1 освен проектирането се включва:
а)Ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа – общо 3125 м, полагане на нови пътни и тротoарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри по:
- ул. "Отец Паисий" – 550 м., включващ и участъка от о.т. 2310- 2311 до о.т. 2259 (представляващ площадно триъгълно пространство)
- ул. "Венелин" от жп прелеза до ул. "Ген. Кирил Вазов" - 1190 м
- ул. "Георги Икономов" от ул. "Св. Ив. Рилски" до ул. "Венелин" - 315 м
- ул. "Велико Търново" от ул. "Венелин" до ул. "Бузлуджа" – 300 м
- ул. "Бузлуджа" от ул. "В. Търново" до ул. "Цар Симеон Велики" – 270 м
 - ул. "Седма Рилска дивизия" от ул. "Фенерка" до ул. "П. Евтимий" (към уличната мрежа се включва и реконструкцията на площад "Мизия") – 390 м
- улична мрежа към социални жилища, включващ улична мрежа между осови точки по РП на гр. Дупница, 907а-907б-907в-907г-907д-910-911-907г – 660 м.

б) Реконструкция на съществуващата подпорна стена от югозападната страна на ул. "Бузлуджа". Реконструкцията на съществуващата подпорна стена предвижда премахване на разрушените участъци и изграждане на нова подпорна стена.
в) Изграждане и осигуряване на захранващо напрежение на светофарна уредба на кръстовище на ул. "П. Евтимий" и ул. "Одрин"
г) Изграждане на 13 автобусни спирки, доставка и монтаж на навеси за новата градска автобусна линия № 5 - жк "Социални жилища"- кв. "Байкал"
д) Полагане на железобетонен фундамент, непозволяващ напречни колебания, на който ще бъде монтирана конструкцията на електронните информационни табла (ЕИТ) на автобусните спирки в град Дупница
е) Осигуряване на захранващо напрежение на ЕИТ на автобусните спирки в град Дупница.
Стойността на позиция 1 е 3 943 219.21 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението й е 210 дни.

Обособена позиция №2: "Инженеринг - изготвяне на работен проект за обновяване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в гр. Дупница, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството".
Позиция 2 включва освен проектирането и извършване на авторски надзор също и:
а) Основен ремонт на работилница за ремонт на възли и детайли – разположена в едно от складовите помещения.
б) Обособяване на сервизно хале за работа по автобусите при неблагоприятни условия.
в) Осигуряване на електрозахранване и подходящо осветление на сервизното хале.
г) Поставяне на нови врати на сервизното хале, осигуряване на естествено осветление и монтиране на отоплителни уреди.
д) Осигуряване на нормално водозахранване и канализация на сервизната база за хигиенни нужди, противопожарна безопасност и за поддръжка на транспортните средства.
е) Осигуряване на подземен водоизточник за измиване на автобусите.
ж) Обособяване на малък склад за ГСМ.
Стойността на позиция 2 е 118 500 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението й е 210 дни.

 


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg