Регистрация

Разширение и модернизация на системата от бързи автобусни линии на Бургас

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 05.12.2017, Автор: Инж.Невена Христова, Транспро ООД
[400 прочитания]
Избраният вариант дава възможност за осигуряване на бърз транспортен коридор от площад "Царица Йоана" до гарата, през бул."Булаир", бул."Демокрация" и бул."Стефан "Стамболов" до кръговото кръстовище с бул."Проф. Яким Якимов" (на снимката).

Избраният вариант дава възможност за осигуряване на бърз транспортен коридор от площад "Царица Йоана" до гарата, през бул."Булаир", бул."Демокрация" и бул."Стефан "Стамболов" до кръговото кръстовище с бул."Проф. Яким Якимов" (на снимката).
Фотограф: Инфраструктура.бг

БР.5/2017, СП. "ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
През 2016 г. Консорциум "ИКЮИ-ТРАНСПРО ДЗЗД" предаде разработка с предмет "Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT –Bus Rapid Transit)". Целта на проекта бе: да се определят и оценят възможни варианти за разширяване на системата от Бързи автобусни линии в град Бургас, като се избере най-подходящият; община Бургас да се подготви за въвеждане на Интелигентна система за управление на трафика; да се идентифицират и оценят възможни варианти за бъдещата системата за управление на трафика в Бургас, като се избере най-добрата, включително по отношение на екологичните, финансови и икономически аспекти. Крайната цел е община Бургас да реализира обектите през програмен период 2014-2020 г. Въз основа на проучвания и техническата спецификация бе избран вариант за бърза автобусна линия (БАЛ или още наричан BRT) с маршрут Автостанция "Славейков" – бул. "Проф. Яким Якимов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – бул. "Булаир". Разработен е и подробен транспортен комуникационен план. Проектът е част от "Интегриран градски транспорт на Бургас, фаза 2". Припомняме, че о
сновната концепция за развитие на транспортната мрежа на Бургас е да се внедрят автономни ленти за автобусните линии на градския транспорт, достигане на висока оперативна скорост и приоритетно движение на БАЛ в кръстовищата.
Избраният вариант дава възможност за осигуряване на бърз транспортен коридор от площад "Царица Йоана" през бул."Булаир", бул."Демокрация" и бул."Стефан "Стамболов" до кръговото кръстовище с бул."Проф. Яким Якимов". Този коридор може да бъде включен в различни комбинации от маршрути, чиято средна скорост на движение да се увеличи и така да се надгради системата на БАЛ на гр. Бургас. Чрез представения проект се осигуряват допълнително 1180 м обособени самостоятелни "BUS" ленти, 636 м сегрегирани "BUS" ленти, както и 998 м ленти за смесено движение на автомобили и автобуси.
Проектът за организация на движението с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация има за цел да се осигури предимство на Бързите автобусни линии като се обособяват самостоятелни "BUS" ленти, а в кръстовищата се дава предимство на бързите автобуси и редовните автобусни линии на Градския транспорт. Методите, които могат да се използват са описани и разработени подробно в проекта на "Mod Mac Donald". Настоящият проект има за цел да надгради вече реализираните трасета за БАЛ.
--------
Вариантите

Разработени бяха пет варианта, сравнени на база мултикритериален анализ по няколко показателя от различни аспекти като технически и експлоатационни характеристики, правни, екологични и други.
За подобряване ефективността на мрежата на МГТ се изискват две основни качества на транспортната система, когато целта е да се конкурира с моторните превозни средства (МПС).

Идеята: основен транспортен коридор
С въвеждането на новата транспортна схема на Бургас се цели въвеждането на основен транспортен коридор, по който ще се пренасят основните транспортни потоци с по-висока скорост и удобство, а изграждането на втори такъв коридор ще осигури увеличаване на ефективността и скоростта на превозените пътници с градски транспорт

Макромоделът
За да се пресъздаде съществуващата транспортна ситуация и за да може да се проследи ефектът от въвеждане на едно или друго мероприятие, свързано с разширяване на трасето на БАЛ, както и за да могат да се сравняват варианти, е разработен макромодел чрез използването на софтуерния пакет Visum на PTV Group. Използвани са данни от направените анкети за моделиране на търсенията и разпределянята на пътуванията по вид транспорт, изградена е уличната мрежа с действителните си характеристики като габарит, пропускателна способност, начини на пресичане в кръстовища и възли, контролиране на пресичанията чрез брой ленти в гърловини и пропускателна способност чрез функции, описващи точно кривата на разпределение на трафика, както и маршрутите на масовия градски транспорт. С разширението на БАЛ се очаква да се промени модал сплит разпределението на пътуванията за града.

Избраният вариант
Вариантът, който е избран за нова БАЛ е с маршрут Автостанция "Славейков" – бул. "Проф. Яким Якимов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – бул. "Булаир".
-
Площад "Царица Йоанна" в Бургас
Фотограф: Инфраструктура.бг
Разработен е подробен транспортен комуникационен план. Бяха проучени по-подробно четири подварианта за надграждане на системата на БАЛ, като различията са основно по бул."Демокрация".
Избраният вариант осигурява една сегрегирана "BUS" лента, в участъка от ул. "Копривщица" до ул. "Сан Стефано" и две сегрегирани "BUS" ленти в участъка от ул. "Сан Стефано" до ул. "Генерал Гурко". По този начин паркирането е намалено като става изцяло надлъжно, а премахването на дървета е сведено до минимум.

v Участък от автостанция "Славейков" до кръговото кръстовище при бул. "Проф. Яким Якимов" – остава съществуващото положение.

v Участък от кръговото кръстовище при бул."Проф. Яким Якимов" до кръстовището с ул."Тракия" – остава съществуващото положение, а участъкът ще бъде преасфалтиран с нанесена нова хоризонтална маркировка и допълване на вертикалната сигнализация. В кръговото кръстовище бързият автобус се движи заедно с другото автомобилно движение. В участъка се запазват съществуващите бордюрни линии и се обособяват самостоятелни "BUS" ленти и в двете платна; Поставят се три нови спирконавеса с платформи за улеснение на хората в неравностойно положение. Оптимизиране на действието на светофарната уредба при ул. "Тракия" с приоритет на БАЛ.

v Участък по бул."Ст. Стамболов" от кръстовището с ул. "Тракия" до кръговото кръстовище с бул."Никола Петков" – има реализирани обособени "BUS" ленти. Запазва се съществуващото положение.
v Участък от кръговото кръстовище с бул."Никола Петков" до кръстовището с бул."Струга" – остава съществуващото положение като участъкът ще бъде преасфалтиран и ще бъде нанесена нова хоризонтална маркировка. В кръговото кръстовище бързият автобус се движи според реализираната организация на движение по проект на фирма Mod MacDonald; Оптимизиране на действието на светофарните уредби с приоритет на БАЛ.
-
Участък по бул. "Демокрация" от бул. "Стамболов" до ул. "Дунав"
Фотограф: Транспро

v Участък по бул."Ст. Стамболов" от ул."Струга" до кръстовището с бул. "Демокрация" - има реализирана обособена "BUS" лента, запазва се съществуващата геометрия. В зоната на кръстовището се прави частична промяна на хоризонталната маркировка, с цел да се включи новата БАЛ по бул. "Демокрация".
-
Характерен разрез при бул. "Ст.Стамболов" - ул. "Дунав"
Фотограф: Транспро

v Участък от бул."Стефан Стамболов" до ул."Копривщица" - запазва се съществуващата геометрия; Между ул."Батак" и ул."Калофер" се изгражда паркинг за 17 автомобили с косо паркиране, което води до реконструкция в зоната на паркинга. Премахват се 7 дървета. Обособява се "BUS" лента, която е предимно за смесено движение. Участъкът ще бъде преасфалтиран с нанесена нова хоризонтална маркировка и допълване на вертикалната сигнализация. Осигуряват се 16 места за косо паркиране при ул."Калофер". Поставят се два нови спирконавеси с платформи за улеснение на хората в неравностойно положение. На пешеходната пътека при ул."Батак" се поставя пешеходен светофар; Оптимизиране на действието на светофарните уредби с приоритет на БАЛ.
v Участък от ул."Копривщица" до бул."Сан Стефано" – извършва се цялостна реконструкция на този участък, която включва:
Западно платно – Бордюрът се коригира и се подновява; Реконструират се част от отоците и се подменят шахтите. Прави се цялостна реконструкция на пътното платно с изграждане на нова настилка за тежко движение и се нанася нова хоризонтална маркировка. Разделителната ивица се стеснява и става 1,50м. Преместват се стълбовете на осветлението и оградните пана; Осигуряват се 60 бр. места за надлъжно паркиране. Поставя се нов спирконавес с платформа за улеснение на хората в неравностойно положение. Пешеходната пътека при ул."Места" става светофарно регулирана. Оптимизиране на действието на светофарните уредби с приоритет на БАЛ.
Източно платно – Бордюрът се подменя, запазва се тротоарът. Изгражда се сегрегирана "BUS" лента с ширина 3,50 и с настилка за тежко движение. Изгражда се нов разделителен остров с ширина 1,50м между източното платно и сегрегираната "BUS" лента, което включва нови бордюри за острова и настилка с плочи. Реконструират се отоците в централното платно и се подменят шахтите и се изгражда нов канал с оттоци и нови шахти в сегрегираното платно. Прави се цялостна реконструкция на пътното платно с изграждане на нова настилка за тежко движение като се полага нова хоризонтална маркировка. Осигуряват се 46бр. места за надлъжно паркиране. Поставят се два нови спирконавеса с платформи за улеснение на хората в неравностойно положение. Пешеходната пътека при ул."Места" става светофарно регулирана. Оптимизиране на действието на светофарните уредби с приоритет на БАЛ.
v Участък от бул."Сан Стефано" до бул."Генерал Гурко" – извършва се цялостна реконструкция на този участък, която включва двете платна с полагане на нова настилка за тежко движение и изграждане на нови бордюри и полагане на нова хоризонтална маркировка. Изграждане на нова разделителна ивица с ширина 2,0 м, с нови бордюри и озеленяване, както и преместване на стълбовете за осветлението в нея. Реконструкция на отоците в централните платна и подмяна на шахтите. Изграждане на две сегрегирани "BUS" ленти с ширина 3,50 м, с настилка за тежко движение и разделителни ивици с ширина по 1,50 м, между централните платна и тях. Полагане на нови бордюри и тротоарни плочи при разделителните острови на сегрегираните ленти. Изграждане на два нови канала с оттоци и шахти в сегрегираните платна, което води до изкоп със ширина около 6м и дълбочина около 2м за всяко платно. Осигуряват се 86 места за надлъжно паркиране. Премахват се 11 дървета. Поставят се два нови спирконавеса с платформи за улеснение на хората в неравностойно положение. Монтира се светофарна уредба на пешеходната пътека при ул."Иван Богоров" и се оптимизира действието на светофарните уредби с приоритет на БАЛ.
v Участък от бул. "Генерал Гурко" до бул. "24 Черноморски пехотен полк"
-
Участък по бул. "Демокрация" от бул. "Сан Стефано" до ул. "24-ти Черноморски пеходен полк"
Фотограф: Транспро
– Стеснява се разделителната ивица в гърловината от 3,00м на 1,50м, с цел да се осигури самостоятелна лента за лявозавиващите автомобили.
-
Характерен напречен разрез при бул. "Сан Стефано"
Фотограф: Транспро
Прави се рехабилитация като се подменят и бордюрите и се полага нова маркировка. Успоредно на бул."Демокрация", от западната страна, се обособява паркинг за 32 бр. автомобили, където трябва да се направи цялостна реконструкция с настилка за леко движение. При паркинга се премахват 6 бр. дървета. Поставя се един нов спирконавес с платформи за улеснение на хората в неравностойно положение и се оптимизира действието на светофарните уредби с приоритет на БАЛ.
v Участък по бул."Демокрация" от бул. "24 черноморски пехотен полк" до ул. "Цар Симеон"
-
Участък от бул. "Демокрация" от ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" до ул. "Цар Симеон"
Фотограф: Транспро
- запазва се съществуващото положение. Прави се рехабилитация с подмяна на бордюрите и нова хоризонтална маркировка. Монтира се светофарна уредба на пешеходната пътека при ул."Алеко Богориди"
v Участък по бул."Булаир" от ул."Цар Симеон" до ул."Цар Петър" – от ул. "Цар Симеон" до площад "Царица Йоана" се запазва съществуващата геометрия. Промените са в Организацията на движение. Обособява се дясната лента в двете посоки за смесено движение (автобуси и автомобили). В участъка от площад "Царица Йоана" до ул."Цар Петър" е отразена геометрията по проект на фирма "Mod Mac Donald", предоставен и реализиран от Община Бургас. На кръстовището при ул."Александровска" вътрешната лента става за право и ляво движение, което осигурява смяна на посоката на маршрутите на автобусите обратно по бул."Булаир". Предвижда се преасфалтиране и нова маркировка.
Въвеждането на интелигентна система за управление на трафика (ИТС) в Бургас предвижда интервенция на 22 светофарно регулирани кръстовища, както и изграждането на 15 стратегически локации за събиране на трафик информация. За всяко от тях ще бъде необходимо различно ниво на оборудване с цел присъединяването им в система за управление на трафика.
Кръстовищата, които са разположени на въведеното в експлоатация от проекта за "Интегриран градски транспорт на Бургас" трасе на БАЛ, вече разполагат с необходимото оборудване за осигуряване на локален приоритет на превозните средства на градския транспорт като информацията се събира централизирано. За да се допълни обхвата на системата е предвидено оборудването на още 5 кръстовища в централната част. Това означава, че кръстовищата по новото трасе на БАЛ по бул. "Демокрация" също ще могат да осигуряват приоритет на градския транспорт.
За да се осъществи напълно функционираща система за приоритет на градския транспорт, освен оборудването на кръстовищата ще трябва при нужда да се оборудват или дооборудват всички превозни средства на оператора на обществен транспорт "Бургасбус".
При пешеходните светофари се предвижда инсталирането на бутони за поискване на зелен сигнал от пешеходците. Целта на въвеждането на този тип управление на пешеходните пътеки е постигането на по-бързо преминаване на автобусите от новата БАЛ.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg