Регистрация

Русе: Нов облик на крайбрежната зона с европейско финансиране

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.12.2017, Автор: Светла Добрева
[697 прочитания]

Фотограф: Община Русе

Брой 5 на Списание ГРАДЪТ
Община Русе успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица на града. В ход е реализацията на два големи проекта по оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г." и един по  програма "INTERREG V-A Румъния –България 2014 - 2020 г.".

Пламен Стоилов, кмет на община Русе: Управляваме проекти за над 71 млн. лв. и подготвяме нови за 30 млн. лв. 
-
Автор: Община Русе

Продължаваме да работим с високо темпо по важните инфраструктурни проекти за града, извличайки максимума от заложените Европейски средства в програмния период 2014 - 2020 г. Русе е сред първите градове със стартирала реализация на инвестиционната програма с гарантирани над 56 млн. лева европейски средства по "Региони в растеж", които ще инвестираме в икономиката и инфраструктурата на града.
2017 г. е началото на втората голяма видима промяна за Русе с реализирането на изключително важни проекти като благоустрояването на крайбрежната зона и Парка на младежта, цялостна реконструкция на 5 учебни заведения, втори етап на модернизирането на градската среда и транспорт, както и много други.
С европейско финансиране предстои да благоустроим крайбрежната зона, ще изградим нова кейова стена, панорамна велосипедна алея, сцени на открито, детски площадки и площадки за фитнес на открито, както и яхтено пристанище, и така ще сбъднем една голяма мечта на русенци – градът ще се обърне с лице към река Дунав.
Русе беше единственият областен град, който успя да завърши в срок проекта си за интегриран градски транспорт, а сега предстои да го надградим с втори етап, за да подобрим достъпността и функционалността му, да изградим нови пешеходни връзки, да реконструираме бул. "Придунавски" с рехабилитация на три пасарелки на кея и да ремонтираме подлеза при ПМГ "Баба Тонка". С този проект ще повишим привлекателността на обществения градски транспорт, подобрявайки достъпността и функционалността му, ще постигнем подобрена мобилност в рамките на община Русе, като приоритет ще са велосипедните и пешеходните алеи и подобряването на безопасността на транспорта в града.
Осъзнавайки необходимостта от подобряване на състоянието на уличната мрежа в града, която през последните десетилетия е силно амортизирана, предстои изтеглянето на кредит за рехабилитирането й, което е най-доброто решение за отстраняване на належащите проблеми по пътната настилка и тротоарите. Резултатът от финансирането на инвестицията ще е ремонт на близо 140 улици, или по-конкретно 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв.м тротоари, като във всеки квартал ще се реконструират основните връзки и всички обслужващи и довеждащи улици и тротоари с генериран натоварен трафик. Инвестицията ще е в размер на 10 000 000 лв., а от собствени средства сме осигурили 700 000 лв. за текущ ремонт на улици.  
Интермодалният терминал на Русе е важен проект, за който ще търсим финансиране по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020", като бенефициент по проекта ще е Национална компания "Железопътна инфраструктура".
Вече съществуващият мост над река Дунав не може да обслужва трафика в сегашния му обем и в съответствие с интензивното развитие на региона изграждането на нов мост край Русе трябва да е приоритет на цялата държава. Създаването на нов мост и транспортен възел между Гюргево и Русе ще бъде дълъг и сложен процес, но не и невъзможен…
-
Автор: Вамос

Стартира втори етап на проект "Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе"

Основните цели на проекта са повишаване привлекателността на обществения градски транспорт чрез подобряване на достъпността; намаляване на вредните емисии и шумовото замърсяване; подобряване на безопасността в транспорта; осигуряване на по-добра мобилност в общината, като се даде приоритет на велосипедните и пешеходните алеи. Общата му стойност е 24 344 185.59 лв. по ОП "Региони в растеж".
Проектът включва шест компонента:
Компонент 1: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. "Родина 3" и кв. "Чародейка" - ще допринесе за улесняване и обезопасяване преминаването на пешеходците между кварталите през бул. "България" с цел достъп до спирките на градския транспорт чрез изграждането на надлез. Предвидено е изпълнение на покрита остъклена мостова конструкция; изграждане на стълбищна клетка и асансьор, осигуряващ достъп за хора в неравностойно положение.
 Компонент 2: Реконструкция на бул. "Придунавски" и рехабилитация на три броя пасарелки - предвидено е разширение на булеварда в посока река Дунав с цел използването му като носител на масовия градски транспорт; ще бъде изградена нова пасарелка с предпазен парапет и осветление при ПГО "Недка Иван Лазарова" със спазени изисквания за достъпна среда и ще бъде осигурена възможност за ползване от велосипедисти, като е предвиден предпазен парапет и осветление, а пасарелките при ул. "Баба Тонка" и ул. "Омуртаг" ще бъдат обновени с подменени настилки, нови парапети, осветителни тела и панорамни площадки.
Компонент 3: Изграждане на пешеходна зона по ул. "Чипровци", което включва цялостно преасфалтиране в частта между ул. "Шипка" и ул. "Тича"; прилежащите тротоари  ще се реконструират, като се подменят настилки и ще се обособят зони за пешеходно и велосипедно движение. Предвидено е повдигнато кръстовище при ОУ "Олимпи Панов", а в кварталните пространства ще бъдат осигурени нови места за паркиране в южната част на блоковете, а стълбовете на уличното осветление ще се подменят с нови LED осветителни тела.
Компонент 4: Рехабилитация по ул. "Шипка" в участъка от ул. "Чипровци" до бул. "България" - между ул. "Чипровци" и ул. "Шипка" ще се изгради ново кръгово кръстовище; ще се извърши полагане на нова настилка, демонтаж на старите и монтаж на нови бордюри, нова настилка на тротоарите и велоалеи. При ул. "Чипровци" е предвидено изграждане на нов бетонен комплектен трансформаторен постов на мястото на съществуващия трафопост "Розова долина", който ще бъде демонтиран.
Компонент 5: Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ "Баба Тонка" - планираните дейности целят довършване на подлеза, изграден до груб строеж, и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения, като се изпълнят и необходимите мерки за осигуряване на достъпна среда. На входа и изхода ще се изпълни асансьорна шахта в габарита на съществуващото стълбище за монтаж на асансьорна уредба.
Компонент 6: Надграждане на интелигентната транспортна система – той цели осигуряване на видеонаблюдение в реално време на подвижни и неподвижни обекти, разположени или преминаващи през наблюдаваните кръстовища и възможност за бъдеща препратка към оперативен център на ОД на МВР - Русе; натрупване, архивиране и ползване на видео и друга съпътстваща информация от видеонаблюдението и идентифициране на регистрационните табели на МПС, в резултат на което ще се подобри организацията на пътното движение и ще се намалят предпоставките за ПТП.
Строителните работи по проекта стартираха през септември. Те са разделени на три обособени позиции. Първата обхваща компоненти 1 и 5 и се изпълнява от "Трейс Груп Холд", а строителен надзор е "Три Ес" ЕООД. Втората позиция – компоненти 3 и 4, е възложена на "Пътинженеринг" АД и "Русенска строителна борса" ООД (СН). Третата позиция – компонент 2, е с изпълнител обединение "Минстрой – АМ "Черно море" и строителен надзор "Рубикон Инженеринг" ООД. Проектант е екип на "ВАМОС", София.
Поръчката за надграждане на интелигентната транспортна система с прогнозна стойност 1 502 936.51 лв. без ДДС бе прекратена поради обжалване и предстои община Русе да обяви нова.
 
16.8 млн. лв. за реализацията на проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих"
Първата копка стартира в средата на септември. Предвижда се рехабилитация на пешеходните зони по четири улици, които ще свързват централната градска част на Русе с Кея. Това са "Райко Даскалов", "Баба Тонка", "Църковна независимост" и "Славянска". Те ще имат същата визия като главната улица "Александровска", така че централната градска част да придобие съвсем нов идентичен облик. Изпълнител е "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, а строителен надзор – "Маклер 96" ЕАД.
По проекта ще бъде изградена зона за обществен отдих в района на жп прелеза на Речна гара до ул. "Мостова". Строителните дейности са възложени на консорциум "Дунав инфра" с партньори "Джи Ти Ер Груп" ЕООД и "Елми" ООД, а надзор упражнява - "Аспект" ООД.
На фирма "Никс-2000" е поверен дългоочакваният ремонт на част от Парка на младежта заедно с пространството покрай реката и любимия на русенци и гостите на града Розариум. Строителен надзор е "Рубикон Инженеринг" ООД.
 
По трансграничен проект за 14 млн. лв. преобразяват кея на Русе
Община Русе и община Гюргево стартират съвместен проект "Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7". Общата му стойност е 14 368 162.39 лв. и се финансира по програма "INTERREG V-A Румъния –България 2014 - 2020 г.". Безвъзмездните финансови средства за община Русе са в размер 9 002 979.49 лв., като общинското участие е 180 059.57 лв.
Дейностите включват изграждането на кей от страна на община Гюргево и развитие на зоната. Община Русе ще осъществи рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и ще подобри навигационните условия на 3 корабни места, за да могат там да акостират големи пътнически кораби и да се идентифицират необходимите за това инвестиции. Участъкът, в който са разположени трите корабни места, е с дължина 480 метра, като акваторията на пристанището в непосредствена близост до стената е много плитка и при ниски води достъпът до нея е невъзможен. При високи води в тази част на залива спират и навигационните дейности.
-
Автор: Мария Съботинова

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg