Регистрация

Стара Загора: Акцент са пешеходната зона, парк "Аязмото" и ITS в градския транспорт

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.12.2017, Автор: Светла Добрева
[408 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Бр. 5 на Списание ГРАДЪТ
Община Стара Загора стартира мащабна строителна дейност за подобряване на градската среда и инфраструктурата за над 35 млн. лв. Основен източник на финансиране са оперативна програма "Региони в растеж", държавният бюджет и собствени средства.

ЖИВКО ТОДОРОВ, КМЕТ НА СТАРА ЗАГОРА: Стартът на програмата "Региони в растеж" е основният приоритет на община Стара Загора през 2017 г.:
-
Автор: Община Стара Загора

За благоустрояване на градската среда, ремонти на 4 училища и две детски градини, втората фаза на транспортния проект, изграждане на нови социални жилища и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на редица сгради ще бъдат насочени над 52 млн. лв. Имаме готов проект и за разширяването на новия парк "Артилерийски" в кв. "Казански". Там очакваме финансиране от държавата в размер на 5 млн. лв. Планираме на територията на парка да изградим спортна зала за около 3-4 хил. души по нов бизнес модел. За модернизиране на Зоопарка и Летния театър, които попадат на територията на парк "Аязмото", разработваме самостоятелни бизнес проекти, с които ще кандидатстваме за финансиране от новия Фонд за градско развитие за Южна България.
С общински средства смятаме да модернизираме концертната зала на Синдикалния дом, която е с капацитет 700 места. Проведохме архитектурен конкурс по ЗОП и вече имаме готов проект за модерна многофункционална зала. 
Община Стара Загора има постигнат консенсус с държавата и местния бизнес за създаване на Индустриална зона "Загоре", която да е механизъм за привличането на качествени инвестиции в региона. Според резултатите от проучването на Industry Watch има няколко перспективни територии в града – в близост до квартал "Зора", между квартал "Железник" и село Богомилово, както и летището, което е в непосредствена близост и разполага с едни от най-добрите инфраструктурни комуникации. Водените разговори с потенциални инвеститори показват необходимост от развитие не само на подходяща инфраструктура в индустриалната зона, а и гарантирането в дългосрочен план на квалифицирана работна ръка, както и на модерно образование и здравеопазване.
И през тази година рейтинговата агенция Standart &Poor`s потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на община Стара Загора. Той остава ВВ+ със стабилна перспектива.
 
Пред старт е проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза" на обща стойност 13 970 000 лв.
Основната цел на проекта, който се реализира с финансовата подкрепа на ОПРР, е да допринесе за разширяване на сегашната транспортна мрежа чрез рехабилитация на пътната инфраструктура и въвеждане на съвременни интелигентни системи за управление на градския транспорт. Предвидени за изпълнение са три компонента:
- Реконструкция на пътен надлез над жп линия и бул. "Славянски" по бул. "Патриарх Евтимий". Обхванатият участък е с дължина 550 м (от ул. "Братя Жекови" до северната граница на Южната промишлена зона) и в него се предвижда привеждане на габарита на пътното платно съгласно ОУП към III а клас, изграждане на нови кръгови кръстовища, ремонт, реконструкция и уширение на три мостови съоръжения. В поръчката за изпълнител на първо място е класирана офертата на "Трейс Груп Холд" АД с цена 5 156 634,96 лв. с ДДС.
-  Въвеждане на автоматизирана система за таксуване на пътниците (АСТ). За целта в превозните средства ще бъдат инсталирани валидатори за безконтактни електронни карти, билетни автомати, бордово оборудване на водача, машини за първоначално издаване и презареждане на електрони карти. Ще бъде изграден Център за управление на билетната система. Възложител на АСТ е "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД. За изпълнител е определен "Телелинк" ЕАД с предложена цена 4 124 955 лв. с ДДС.
- Изграждане на Система за управление на градския транспорт (СУГТ). Предвижда се въвеждане на система за осигуряване на селективен приоритет за превозните средства на градския транспорт, видеонаблюдение на 37 основни кръстовища в града, подмяна на светофарни секции и контролери, изграждане на Център за управление на трафика и инсталиране на видеонаблюдение в 14 броя тролейбуси. За изпълнител е избран консорциум "Ем Транс Сис" с партньори "Емпириу" АД и "Транспортни системи" ООД и офертна цена 4 644 000.00 лв. с ДДС.
 
15 886 029 лв. за реализацията на проект "Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" - етап ІІ"
Финансовият ресурс от ОПРР е насочен към благоустрояване и паркоустрояване на парк "Митрополит Методий Кусев" ("Аязмото") и създаване на единен облик на централната пешеходна зона и прилежащото площадно пространство пред Общинтата.
-Автор: Община Стара Загора

 - Парк "Митрополит Методий Кусев" ("Аязмото") ще бъде обновен със 7 млн. лв. Общата му площ възлиза на 3200 дка, от които 60 хектара притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория "национално значение". 
Предвижда се възстановяване и рехабилитация на зелените площи и растителните масиви, компрометираните настилки, стълби и малки архитектурни форми, мемориални и скулптурни групи. Ще бъдат обновени основни обекти на парковата композиция - входното пространство около фонтана "Жабките", шадраваните по централната алея, малкото "Аязмо", Алековият кът, перголата с розите, детските площадки и спортните игрища, предвидена е и система за видеонаблюдение. Калдъръмените настилки ще бъдат съхранени и възстановени. Проектант е ДЗЗД "Ландшафт Архитектура Дизайн Стара Загора" с ръководител ланд. арх. Корнелия Маторова. В откритата процедура за изпълнител взеха участие четири фирми и един консорциум, като на първо място се класира "Водстрой 98" АД с обща СМР цена 7 052 352.43 лв. с ДДС.
 
- Реконструкция на пешеходната зона и площада около общината
-
Автор: Община Стара Загора

Чрез проведената открита процедура по ЗОП за изпълнител на строително-монтажните работи е избран ДЗЗД "Красива Стара Загора", гр. Бургас, с участници в обединението - "Тийм инженеринг" ЕООД, гр. Бургас, и "БИАД -С" ЕООД, гр. София. Реконструкцията, благоустрояването и подобряването на физическата среда обхващат два обекта - площадното пространство около община Стара Загора и пешеходната зона по бул. "Цар Симеон Велики", от ул. "Хаджи Димитър Асенов" до бул. "Св. патриарх Евтимий". Общата стойност на договора за двата обекта е 8 271 896 лв. с ДДС, от тях 1 201 801 лв. са за площада, а 7 070 095 лв. за пешеходната зона. Проектът е дело на екип на "Стройпроект – Димови и сие".
Реконструкцията на площадното пространство около община Стара Загоравключва поставяне на настилка от гранит с голяма здравина и трайност под формата на каменни плочи по целия площад, което трябва да обобщи и подчертае визията му. В западната част на площадното пространство ще бъде изградена ниска сцена със 7-8 стъпала към площада. Стъпалата ще бъдат оформени като места за сядане в близост до зеленината, за да бъде ползван площадът ежедневно като зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята, ще разхлаждат въздуха и ще представляват атракция, желана зона в горещи дни и предпочитано място за игри от децата. Предвиждат се масивни пейки, които могат да бъдат ползвани както за почивка, така и за удобно наблюдаване на сцената. Нови високи широколистни дървета ще рамкират площта от юг и ще осигурят сянка по южната периферия. Предвижда се преустройване на стълбите южно и източно от сградата на общината, изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета и коледна украса.
Пешеходната зона по бул. "Цар Симеон Велики"също ще бъде изпълнена с настилка от гранит под формата на павета и каменни плочи по цялата улица. Предвижда се подобряване на пространствата около жилищните сгради и цялостно реорганизиране на търговските обекти. Ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички. Достъпни зелени и рекреационни зони ще бъдат в пряка връзка с главната улица чрез повече зони за почивка и организиране на нови места за културни и социални изяви. Надлъжно в улицата ще бъдат обособени централна ос, рекреационни пояси и периферна ивица. Основният пешеходен трафик ще се осъществява в най-широката зона - централната ос, а от двете ѝ страни ще бъдат разположени рекреационните пояси. На места рекреационният пояс ще се поставя в средата на централната ивица. В тези пояси ще има места за почивка, осветление, чешми, временни търговски обекти. Периферната ивица ще бъде освободена от обекти, а настилката ще бъде в по-голям мащаб и материал като на централната ос. В самото начало на участъка, от ул. "Хаджи Димитър Асенов" до бул. "М. Методи Кусев", ще има монумент, зад който ще започне зелена зона с линия от висока растителност, питейна фонтанка, пейки и елементи на градската среда, а в оста на главната пешеходна улица ще бъде поставена рекреационна зона. В пространството пред хотел "Верея", по бул. "М. Методи Кусев" на юг от главната улица, в средната зона ще бъдат поставени нови столчета за отдих, а от двете им страни ще се обособят ивици за свободно преминаване.
 
4.5 млн. лв. за разширение на новия парк "Артилерийски" и продължението на ул. "Хр. Ботев"
Община Стара Загора финализира открита процедура за възлагане на строителството на нови 41 дка парк на мястото на бившите казарми и продължението на ул. "Христо Ботев". "Водстрой 98" АД се класира на първо място с предлагана цена 4 490 015.51 лв.с ДДС. През миналата година общината проведе конкурс за идеен проект на зоната, спечелен от "Институт за градско планиране" АД с водещ проектант арх. Моника Пенчева. Разработеният инвестиционен проект се явява продължение на изградения през 2015 г. нов парк върху 79 дка от военния терен в кв. Казански". В обхвата му попада и продължението на ул. "Христо Ботев", което ще облекчи трафика по бул. "Цар Симеон Велики"и централните квартали на града.
Във функционално отношение паркът е разделен на няколко зони – тиха зона за почивка, спорт, атракции и кътове с тематична насоченост. В северозападната част на имота има отреден парцел от 1600 кв.м за православен храм. Предвидени са места за детски лунапарк, "зелен" амфитеатър за летни прожекции, централна зона, богато залесена с цветя, няколко арт павилиона с различна насоченост. Спортните дейности са насочени към деца над 12-годишна възраст - въжена градина и скейтпарк.
Паркът предлага и места за провеждане на извънкласни занимания като класна стая на открито, детска площадка за изучаване правилата на уличното движение, музикална детска площадка, насочена към по-малките гости на парка.
При проектирането са взети предвид алейната мрежа, основните подходи, видът на настилките и съществуващите съоръжения във вече готовия парк, за да се постигне максимална симбиоза между изградения и бъдещия парк.
Продължението на ул. "Христо Ботев" е с дължина 456.69 м и габарит две платна с по две ленти за движение от по 3.5 м и зелен разделител между тях с ширина 1.50 м. Кръстовището на ул. "Христо Ботев" с ул. "Одринска епопея" ще се реконструира в кръгово кръстовище с радиус 8.0 м и две ленти в него по 4.75 м и тротоар с ширина 1 м от външната страна. Вътрешният кръг и разделителната ивица са решени с декоративна храстова растителност и цветя. По направлението на ул. "Одринска епопея" е предвидена велоалея.
 
Продължение на парк "5-ти октомври" на мястото на Стария съвет
Триетажната административна сграда в центъра на Стара Загора, позната като Стария съвет, беше съборена през август, за да отвори пространство за продължението на парк "5-и октомври". Разработеният проект е дело на архитектурно студио "Х2": арх. Христомир Колев, арх. Христо Иванов, ланд. арх. Мария Грозева, което спечели конкурса за идеен проект през 2014 г. Идеята им е да се създаде нов тип център, тангиращ на главната пешеходна улица. В посока север - юг се запазва оста по продължението на ул. "Д. Наумов", както и тангиращо по съседните бул. "Руски" и ул. "Цар Иван Шишман". В направлението изток - запад централно през квартала се запазва идеята за раздвояване на пешеходния поток в посока от парка към централния пазар и пощата. Оформя се нова смесена пешеходно-паркова зона на основното теренно ниво с идеята за редуващи се алеи със зеленина и площадни пространства. Финансирането ще се осигурява от община Стара Загора, като предстои тръжна процедура за изпълнител.
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg