Регистрация

Доизграждане на ПСОВ - Видин, втора фаза

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.02.2018, Автор: Инж. Милена Димитрова, Екопроект 2000
[916 прочитания]
Брой 6 на Списание ГРАДЪТ
С техническа помощ по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 община Видин подготвя инвестиционни проекти с главна цел генерално решение за изграждане на системата за събиране и отвеждане на отпадъчните води, нова ПСОВ и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа. Определят се изходните параметри (водни количества и замърсителни товари).

ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА
На база одобрените проекти през 2013 г. община Видин провежда открита процедура по ЗОП с предмет "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин" съгласно договорните условия на ФИДИК (FIDIC). За изпълнител на обществената поръчка е избран консорциум "Понс-Вабаг-Еко - Видин 2013". Разпределението на конкретните дейности между партньорите в консорциума за реализиране на обществената поръчка е, както следва:
- "Понсстройинженеринг" - строителство, монтаж на механично и електрооборудване
- ФА-ТЕХ ВАБАГ - проектиране и доставка механично оборудване
- ЕКО-ПРОЕКТ 2000- проектиране и упражняване на авторски надзор по ЗУТ.
Договорът за инженеринг стартира през август 2013 г. със срок за изпълнение - октомври 2015 г.
Техническият проект за ПСОВ - Видин, е изработен по всички части на инвестиционното проектиране от съвместен екип на Фа ТЕХ ВАБАГ, Австрия, и ЕКО-ПРОЕКТ 2000 ООД, на базата на който е издадено разрешение за строеж от Министерството на инвестиционното проектиране през март 2014 г.
По неизвестни и до момента причини лидерът в обединението - "Понсстройинженеринг", не изпълни строителството в срок (около 32%) и договорът бе прекратен от община Видин. За да се доизгради и въведе в експлоатация пречиствателната станция, проектът бе фазиран в новия програмен период 2014 - 2020 г. и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ на 11 август 2016 г.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПСОВ - ВИДИН 
Пречиствателната станция за отпадъчни води е проектирана за проектен хоризонт 2041 г. с хидравличен капацитет 10 928 м3/ден (126 л/сек.). Максималният хидравличен капацитет при дъжд е 400 л/сек. (1440 м3/ч).
Капацитетът по органично замърсяване е 56 000 еквивалент жители. Това се равнява на средно 3360 кг/ден органични вещества, които при директно постъпване в реката водят до изчерпване на кислорода от речната вода и представляват риск за здравето на хората и живота на речните обитатели. При пречистването се отстраняват до 92% от органичните вещества, над 90% от неразтворените такива и средно 75% от биогенните елементи - азот и фосфор, водещи до еутрофикация в речното корито.
Станцията е проектирана в съответствие с изискванията на Възложителя и с най-добрите инженерни практики, съответстващи на прилаганите най-съвременни методи на пречистване на отпадъчните води и третиране на образуваните утайки.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕЧИСТВАНЕ
Новата ПСОВ - Видин, включва:
- линия (път на водата) за пречистване на отпадъчните води
- линия (път на утайките) за обработка (третиране) на утайките.
 
ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА ПО ПЪТЯ НА ВОДАТА
включва: механично, пълно биологично пречистване и обеззаразяване с UV лъчи.
Отпадъчните води от града се довеждат по напорен тръбопровод помпажно от КПС-1, разположена в южния край на града. Във входната камера се прекъсва напорът и потокът отпадъчни води преминава гравитачно последователно през решетки, където се задържат всички материали с размери по-големи от разстоянието между прътите (6 мм). Като следваща стъпка на механичното пречистване отпадъчната вода постъпва в аериран песъкомаслозадържател, където се отстранява попадналият в отпадъчната вода пясък, за да се защити механичното оборудване от абразия, да се предотврати запушване на тръбопроводите от наслагване на частици, както и да се предотврати отлагането на механични частици в обема на последващите съоръжения.
След аерирания песъкомаслозадържател отпадъчните води постъпват за първично утаяване в два първични утаителя за отстраняване на органични и неорганични твърди частици. При утаяването под силата на гравитацията и фини частици на неразтворени вещества се отстраняват от потока отпадъчни води. Така се намалява биологичното натоварване преди биологичното третиране и се избягва запушване от отлагане на утайки в канали или тръби. Същевременно получената в първичните утаители утайка е с високо съдържание на органични вещества (въглеродни съединения) и е подходяща за третиране в анаеробни условия, какъвто е случаят на ПСОВ - Видин, с използване на отопляем изгнивател – метантанк.
 
БИОЛОГИЧНОТО Е ОСНОВНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ
на отпадъчните води. В основата на процеса са аеробни микроорганизми, концентрирани в значителни количества в обема на биобасейна под формата на флокообразни структури, наричани ,,активна утайка". Те адсорбират органичните замърсявания, постъпващи със суровата вода, и ги преработват при жизнения си цикъл до минерални соли, въглероден двуокис и вода.
Друга група микроорганизми в състава на активната утайка, живеещи в анаеробна среда, осигуряват отстраняване на биогенните елементи чрез процеса на денитрификация за азотните съединения и чрез процеса биологична дефосфатизация за част от фосфора. За създаването на подходящи условия за жизнената дейност на различните микроорганизми биологичният реактор (биобасейн) съчетава конструктивно няколко камери за създаване на подходящи условия за развитие на предпочитани биологични организми - аеробни или анаеробни.
За успешното осъществяване на биологичен процес е необходим кислород, който се осигурява от въздуходувки, които вкарват компримиран въздух в обема на биобасейна посредством аерационна система, разположена по дъното.
Сместа "пречистена вода – активна утайка" преминава във вторичните утаители, където под действието на силите на гравитацията, флокулите на активната утайка и другите частици, съдържащи се в отпадъчните води, се утаяват на дъното му, а в горната част се образува слой избистрена вода (пречистена вода).
Избистрената вода в горния слой се отделя в корита от неръждаема стомана, разположени по периферията на съоръженията. Оттам по тръба пречистената вода се отвежда към UV инсталация за обеззаразяване в случай на епидемия или директно към заустване в река Дунав. Проектната UV инсталация с интензитет UVT 45% унищожава 99.9% от колибактериите. Тя е предвидена за извънредни ситуации при обявена от санитарните власти нужда. При нормален санитарен режим на територията на града не се ползва.
Предвидено е брегово заустване. Брегът се укрепва с каменно заскаляване на дъното срещу ерозия в мястото на заустване.
 
ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ - ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
В резултат на отстраняването на замърсителите от отпадъчната вода посредством механичната и биологичната обработка се образуват първични и излишни утайки. Целта на обработката на утайките е те да бъдат стабилизирани и да се намали съдържанието на вода в тях с оглед депонирането им на депо или използването им за земеделски нужди.
За ПСОВ - Видин, независимо че попада в граничните стойности на капацитет за метаново гниене, е предвидено най-съвременното и икономично инженерно решение за третиране на утайки - стабилизиране при анаеробни условия с производство на биогаз, като резултат и оползотворяване на получения биогаз за производство на ел. енергия, която да бъде използвана от ел. консуматорите на ПСОВ.
Разграждането на утайките в метантанк представлява анаеробен ферментационен процес. Суровите утайки се подават в метантанка и се разграждат при отсъствието на въздух (при отсъствието на кислород) при мезофилни условия при около 37°C. В резултат на този процес се отделя биогаз с приблизително 65% съдържание на метан, образуват се минерални соли и вода.
Биогазът, произведен в рамките на биореактора (метантанка), ще се използва за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за нуждите на ПСОВ. Има предвиден газхолдер, включен в системата на газа, който балансира разлики в количеството и качеството на биогаза и предоставя възможност да се подава биогаз на когенератора според различните нужди от енергия.
В местата на формиране на неприятни миризми е предвидено организирано отвеждане на въздуха към локални инсталации за обезмирисяване на замърсен въздух.

СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ Е ОТ ТИП SCADA
(Supervisiry Control And Data Acquisition) и представлява съвкупност от програмно-технически средства, функциониращи в обща комуникационна среда, предназначена да осигури решаване на задачите по автоматизирано управление, контрол и мониторинг на процесите и съоръженията в ПСОВ - Видин.
Системата за контрол и управление се базира на PLC (Programmable Logic Controller), които в съвкупност с пусково-защитната апаратура са разположени в елтабла ниско напрежение от тип МСС (Motor Control Centres). Всеки от контролерите е оборудван с необходимите цифрови и аналогови входни/изходни модули, посредством които се следят състоянията на машините, сигналите от контролноизмервателните прибори и се управляват всички изпълнителни механизми. По този начин се осигурява висока степен на автоматизация и надеждно функциониране и управление на процесите и съоръженията в ПСОВ.
За осъществяване на човеко-машинният операторски интерфейс HMI (Human Mashine Interface) е предвиден операторски панел за контрол и управление, монтиран на вратата на PLC секциите на елтабла. Ролята на панела е графично представяне (с анимирани символи) на тази част от пречиствателната станция, която е захранена от съответното МСС. Също така важна роля на операторския панел е да може да замества SCADA операторската станция при отпадане на връзка между нея и контролера в съответното МСС.
В командната зала на пречиствателната станция (ЦДП) ще бъдат разположени и SCADA операторски станции. SCADA контролната система е потребителско интерфейс приложение, което е създадено да подпомага и направлява комуникацията оператор - машина, записването и съхраняването на технологични данни и параметри.
Чрез анимирани символи, обединени в екрани и системни съобщения, се следи последователността на процеса, състоянието на отделните агрегати и апарати и технологичните параметри. Предвидено е да се извършва запис на данните, на възникнали събития и алармени съобщения с цел контрол, анализ, генериране на дневни и месечни отчети, подобряване и оптимизиране на процеса.
-
Автор: Община Видин

Проект                       "Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин, втора фаза"
Бенефициент община Видин
Източник на финансиране  ОП "Околна среда 2014 - 2020"
Стойност       22 270 043.76 лв.
Проектант     "ЕКОПРОЕКТ 2000" ООД, ФА-ТЕХ ВАБАГ, Австрия
Изпълнител   "Хидрострой" АД
Строителен надзор              Обединение "ВИДИН-ПСОВ 2017" с водещ партньор "БТ-Инженеринг" ЕООД и членове: "Супервайзер" ЕООД и "Агроводинвест" ЕАД
Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg