Регистрация

Инж. Цветан Асенов: До август 2018 г. Видин ще има модерна пречиствателна станция за отпадъчни води

Инж. Цветан Асенов, зам.-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в община Видин и ръководител на звеното за изпълнение на проекта

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.02.2018, Автор: Светла Добрева
[765 прочитания]

Фотограф: Община Видин

Брой 6 на Списание ГРАДЪТ
Инж. Асенов, какви ще са икономическите и екологичните ползи за община Видин от реализацията на новата Пречиствателна станция за отпадъчни води?

- ВиК системата на град Видин е изградена основно през 1942 г. Водопроводната мрежа е предимно от етернитови тръби, които с времето показват много дефекти във връзките и това води до непрестанно нарастване на загубите на вода в мрежата. Канализационната мрежа е изпълнена основно от бетонови тръби с недостатъчна водонепропускливост. Течовете от водопроводите навлизат в каналите. Цялата канална мрежа е доведена до главната Помпена станция за отпадъчни води №1 на града, разположена до дигата на реката. Всички постъпващи отпадъчни води от население, промишленост и дъжд се препомпват директно в р. Дунав.
С реализирането на проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин" ще се  постигне една от стратегическите цели на ОП "Околна среда" – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите.
Ще бъдат изпълнени изискванията на директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчните води от населените места относно емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества, зауствани във водните обекти в изпълнение на националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивалент жители в България.
Проектът намалява отрицателното въздействие върху околната среда, причинено от заустването на недостатъчно пречистени води в река Дунав. Той е в съответствие и с утвърден генерален план за водоснабдяване и канализация на агломерация Видин за 25-годишен период (2008 - 2033 г.), както и с мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавския район (Раздел 7).
В момента във Видин няма съоръжение за пречистване на отпадъчни води. Цялото количество отпадъчни води от града се зауства директно в река Дунав. Проектът предвижда събиране на изхвърлените от града отпадъчни води и пречистването им преди заустването в река Дунав.
Газът от метантанка ще се използва в когенератора (Централна инсталация за топлинна и електрическа енергия (ЦИТЕЕ)), за да генерира електрическа енергия. Извлечената топлинна енергия от газовия двигател ще се използва за отоплителни нужди. Топлинната енергия, необходима за отопляването на утайката в метантанка, както и за отоплението на съседните сгради, ще се осигурява във вид на топла вода, генерирана от съоръженията в ЦИТЕЕ.
Осъщественото чрез проекта третиране на отпадъците, генерирани при пречистване на замърсените води, допринася за изпълнение изискванията на Директива 91/271/ЕИО, съгласно която трябва да бъде насърчено рециклирането на утайките от пречистването на отпадъчните води и постепенно да бъде премахнато заустването им в повърхностни води. Изграждането и поддръжката на канализационните системи чрез най-напреднали технологични методи ще осигури оптимизация на разходите, отнасящи се до обема и характеристиките на градските отпадъчни води, предотвратяване на течовете, ограничаване на замърсяването на водите в приемниците.
И не на последно място в новата ПСОВ ще бъдат открити нови работни места за квалифициран технически персонал.
 
Каква е създадената организация на работа на строежа?   
- Изграждането на ПСОВ - Видин, стартира в края на 2013 г. като част от проект "Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационната система на гр. Видин", финансиран по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г". с изпълнител ДЗЗД "Понс-Вабаг-Еко - Видин 2013". Поради неизпълнение на строителството в срок до октомври 2015 г. община Видин прекрати договора.
С решение на ГД ОПОС проектът е фазиран и включен за доизграждане по ОП "Околна среда 2014 - 2020 г.", приоритетна ос 1 "Води". Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 17.9  млн. лв. на 11 август 2016 г. за проект "Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин - Втора фаза".
След проведена процедура по ЗОП за изпълнение на строителството на обекта сключихме договор с "Хидрострой" АД на стойност 18 849 500.15 лв. с ДДС с включени провизорни суми и срок 266 календарни дни. На 30.10.2017 г. бе подписан Акт обр. 11, т.е. бе дадено начало на втората фаза на строежа на ПСОВ - Видин.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg