Регистрация

Стартира обществена поръчка за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив за 58 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.03.2018, Автор: Светла Добрева
[864 прочитания]

Фотограф: Община Пловдив

Община Пловдив обяви обществена поръчка за  "Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив - инженеринг" с прогнозна стойност 58 845 129 лв. без ДДС. Обектът е най-мащабният компонента на Интегрирания проект за водите на град Пловдив – етап 1, който ще се реализира в рамките на ОП "Околна среда 2014-2020", Приоритетна ос "Води"  - процедура "Изпълнение на ранни ВиК проекти". 

Инженеринговата обществена поръчка за ПСОВ Пловдив, включва: изготвяне на Технически и Работен проект за пълно биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор и анаеробно изгниване на утайката с оползотворяване на биогаза чрез ко-генерация;  СМР дейности по одобрения проект; доставка на машини и съоръжения за обекта; докумeнтация за експлоатация на оборудване и съоръжения;  обучение на персонала и авторски надзор по време на строителството и монтажа на обекта. Прогнозният капацитет на ПСОВ Пловдив след реконструкцията е за 450 000 екв. жители до 2050 г. Срокът за изпълнение на поръчката е 730 календарни дни. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 16 април.

Съществуващата в момента ПСОВ, въведена в експлоатация през 1984-1986 г., се управлява и експлоатира от "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Пловдив. В нея постъпват отпадъчните и атмосферните води от град Пловдив и населени места Куклен, Марково, Белащица, Брани поле, Бресник.
Пречиствателната станция за отпадъчни води е проектирана и изградена за механично и биологично пречистване с цел отстраняване на въглерода (първично и вторично пречистване). На практика ПСОВ Пловдив не разполага със съоръжения за стабилизация на утайките и те се обработват в суров вид.

Предвижда се технологията за реконструкцията и модернизацията на ПСОВ да се базира на класическа схема с механично и пълно биологично пречистване по метода с активна утайка в състав:
-
Фотограф: Община Пловдив

А. По линия на водата
Входното съоръжение на ПСОВ включва гравитационен канал с дъждопреливник, свързан директно към водоприемника, река Марица, през бай-пасен канал. От 2008 г. има и втори вход директно пред пясъкозадържателите, където постъпват помпажно отпадъчните води от северната промишлена зона.
Механичното пречистване ще се осъществи чрез двустепенно прецеждане през последователно разположени груби (25mm) фини стъпкови решетки (6mm), Следва повдигане на отпадъчните води чрез потопени шламови помпи. Съществуващите шнекови помпи остават като резерв. Следва отделяне на пясък и плаващи в аерирани пясъкозадържатели със зона за задържане на мазнини. Крайната стъпка от механичното пречистване е първично утаяване в съществуващите първични радиални утаители, които се преоборудват. От 4 бр. първични утаители в практиката ще се ползват 2 или 3 бр. Оставащите утаители се оборудват с възможност да се ползват и като задържатлени резервоари при дъжд. Нов бай-пас на първичните утаители дава възможност за подаване на неутаена вода богата на въглерод директно в ббиологичното стъпало при необходимост.

Биологичното пречистване е предназначено за отстраняване на въглерод, азот и фосфор. Първата стъпка от биологичното пречистване ще бъде селектор за смесване на потока отпадни води с рециркулиращата утайка, посладван от анаеробни резервоари за биологично отстраняване на фосфор (Bio-P). Следват биобасейните, където ще се извършват процеси на нитрификация и денитрификация. Крайната стъпка от биологичния процес е вторичното утаяване, което се запазва.
За аварийни ситуации по отношение снижението на фосфора в Bio-P, допълнително има предвидено стопанство за съхранение и дозиране на реагент за допълнително химическо отстраняване на фосфора. Утаяването на фосфатите е необходимо при всички случаи, когато има недостатъчна ефективност на Bio-P.

Б. По линия на утайките
Третирането на утайките – първична (ПУ) и излишна активна (ИАУ) се състои от:
1. Механично сгъстяване на суровата първична утайка.
2. Гравитационен уплътнител за предварителното уплътняване на излишната активна утайка увеличава концентрацията на сухо вещество в ИАУ.
3. Следва механично сгастяване на уплътнената излишна активна утайка.
4. Двата вида предварително сгъстени утайки се смесват и подават за стабилизиране в анаеробни изгниватели (метантанкове), работещи на мезофилен режим (температура на изгниване 33-37оС). В процеса на изгниване органичните в-ва в утайките се превръщат в минерални в-ва, соли и вода. Стабилизираната (изгнила) утайка се отвежда в гравитационен силоз-уплътнител за евентуално последващо уплътняване и хомогенизиране преди обезводняването. Освен увеличаването на концентрацията на сухо вещество, уплътнителят за последващо уплътняване действа и като резервоар за съхранение преди обезводняването на утайката.
5. Обезводняването на утайката има за цел увеличаване на концентрацията на сухото вещество в утайката до 28% (280 kg/m3), т.е силно намалява нейния обем и маса за по-лесно отстраняване.
6. За обезводнената утайка ще се изгради съоръжение за термично изсушаване на утайката, който е проектирано за по-нататъшно намаляване на масата на утайката и достигане на концентрация на сухо вещество до 85- 90%. Тази стъпка от третирането позволява различни решения за обезвреждане на утайката и също така представлява последна необходима стъпка преди евентуалното бъдещо изгарянето на утайката в моно-инсинератор, което не е включено в проекта.
7. За осигуряване на достатъчно топлинна енергия са възможни два различни източника на енергия. Първият е система базирана на използването на биогаза произведен в анаеробните изгниватели в котли за добив на топлина. Произведената топлина може де се използва директно за изсушаване на утайката.

Предвидено е използването на остатъчната топлина от системата за изсушаване на утайката за подгряване на утайката преди постъпването й в анаеробните изгниватели. Това е решението в проекта на този етап. Когато има недостиг на топлина за подгряване, допълнителна такава се подава от КО-генераторите, които произвеждат първо електричество, което ще се използва за процесите на третиране и води до намаляване на закупуваната външна електроенергия и второ имат система за рекупериране на топлина от мотора и изгорелите газове която се отвежда за подгряване на утайките. Вторият източник на топлина се базира на използването на външен енергоизточник В случая това е природен газ, за доставката на който до обекта ще се изпълни външен газопровод по този проект.

Интегрираният воден проект на водите на Пловдив – етап I е на обща стойност 106 млн. лв. Предстои да бъде подписан договор за безвъзмездна помощ между МОСВ и община Пловдив.  реконструкцията, модернизцията и доизграждането на градската пречиствателна станция за отпадъчни води, се предвижда подмяна на ВиК мрежата в четири квартала на север от река Марица. В обхвата на този втори компонент на водния проект  са включени реконструкция на 16,1 км второстепенна канализационна мрежа и 14 км водопроводи с 800 сградни отклонения, както и рехабилитация на 2,8 км главен колектор VII и изграждане на негов дубльор с дължина 3,6 км по бул. "Дунав". И за него община Пловдив ще обяви повторно обществена поръчка, след като предишните бяха прекратени, предвид неодобреното финансиране по ОПОС 2007-2013.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg