Регистрация

Община Борино обяви търг за общински пътища на стойност над 5 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.06.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[504 прочитания]

Фотограф: Община Борино

Община Борино обяви търг за изпълнител на рехабилитация на пътища в две позиции на стойност 5 281 646.96 лв. без ДДС.
Обособена позиция №1 "Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино".
Обособена позиция №2 "Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино".
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на двата пътя, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътното платно.
Обществената поръчка с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони".

Обособена позиция № 1 "Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино", с. Борино, с. Чала - община Борино включва ремонт на път SML 2030 от път III-197 (с. Борино) до с. Чала км 8+760. Проектния участък, поради специфични ситуационни характеристики и строителни операции, е разделен на няколко подучастъка и подобекта: Подобект 1 включва земни, пътни, асфалтови работи, ремонт на малки и големи съоръжения, организация на движението. Подобект 2 е за тръбно канална мрежа за оптичен интернет. Подобект 3 включва земни, пътни, асфалтови работи, ремонт на малки и големи съоръжения, организация на движението, което е от общинската пътна мрежа в община Борино, област Смолян, и осигурява комуникационно – транспортна връзка и обслужване на производствени цехове в края на селото.
Общата дължина на пътя е 8 760 м. Стойност на позиция 1 е 3 979 180.22 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Максималната прогнозна стойност на обособената позиция се разпределя така: за СМР - 3 979 180,22 лв. в т.ч. 59 326,36 лв. непредвидени разходи. Участник, предложил по-висока цена от посочените максимални стойности, подлежи на отстраняване от участие в процедурата.

Обособена позиция №2 "Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино", път с. Борино - м. Кастракли, община Борино. Общинският път SML 3033 свързва село Борино от третокласния път ІІІ-197 (Гоце Делчев – Девин) с местността Кастракли и е алтернативна пътна връзка между село Борино и град Девин. Съществуващото трасе на пътя е на земна основа, като преминава през силно пресечен планински терен с максимален надлъжен наклон 12%. Габаритът на пътя е с променлив – от 4 м до 6 м. По дължината на разглеждания участък има изградени 7 тръбни водостоци, които с изключение на два са в добро състояние, но се нуждаят от почистване. Канавките са необлицовани и са частично запълнени, а на места – изцяло. Няма изградени ограничителни системи за пътища, както и сигнализация и маркировка.
Стойността на позиция 2 е 1 302 466.74 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението й е 12 месеца.
Максималната прогнозна стойност на обособената позиция се разпределя така: за СМР - 1 302 466,74 лв. без ДДС, от тях за част 1 - 759 000 лв., част 2 - 509 277. 53 лв. и част 3 - 34 189.21 лв. Участник, предложил по-висока цена от посочените максимални стойности, подлежи на отстраняване от участие в процедурата.
Оферти се подават до 17:00 часа на 16 юли 2018. Ще бъдат отворени в 10:00 часа на 17 юли 2018.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg