Регистрация

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД получи 6 заявления от кандидати за Фондове за градско развитие

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 05.01.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[728 прочитания]

Фотограф: ФМФИБ

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД обяви получаването на 6 заявления по процедура за подбор на финансови посредници по инструмент "Фонд за градско развитие" (ФГР) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) до крайния срок за получаване на заявления по процедурата – 29 декември 2017 г. Процедурата е за избор на кандидати за мениджъри на "Фонд за градско развитие" с ресурс в размер на 353,3 млн. лв. от ОПРР 2014-2020 за финансиране на проекти за градско развитие в 39-те града на България, както и за проекти в подкрепа на регионалния туризъм с обхват територията на страната. 

Инвестициите, предвидени по финансовия инструмент, ще се осъществяват чрез три Фонда за градско развитие както следва:

- ФГР гр. София с размер на финансовия ресурс 87,4 милиона лева;
- ФГР Северна България с размер на финансовия ресурс 130,4 милиона лева;
- ФГР Южна България с размер на финансовия ресурс 135,5 милиона лева.

Предоставеният ресурс ще бъде инвестиран от избраните по процедурата финансови посредници в проекти на крайни получатели в направления, обхващащи градска среда, интегриран градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", както и проекти, насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020. 

Предоставените средства по финансовия инструмент "Фонд за градско развитие" ще представляват кредити с гратисен период до 36 месеца, в зависимост от сектора на инвестицията и спецификите на финансирания проект, с максимален срок на погасяване 20 години. Финансовите посредници ще трябва да осигурят съфинансиране с частен ресурс на стойност не по-малко от 30% от общия размер на финансирането, предоставено от ФГР за всеки инвестиционен проект. В допълнение, ФМФИБ ще предоставя и гаранции към кредитите, частично покриващи кредитния риск по съфинансирането. 

Повече информация за процедурата по подбор на Фондове за градско развитие е налична на интернет страницата на ФМФИБ на адрес: http://fmfib.bg/bg/news/56-6-polucheni-zayavleniya-za-upravlenieto-na-3533-mln-leva-za-gradsko-razvitie

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg